He Jie, from Yinchuan. Postgraduate in TESOL, The University of Edinburgh, 2011.  

Liu Tianyu, from Beijing. Postgraduate in Interior Design, Edinburgh College of Art, 2011.  

Rao Yue, from Chengdu. Postgraduate in Landscape Architecture, Edinburgh College of Art, 2011.  

Zhao Caiwei, from Yangzhou. Undergraduate in Architecture, The University of Edinburgh, 2011.  

Huang Rui, from Lanzhou. PhD in Pathology, The University of Edinburgh, 2011.  

Zhang Zhuoran, from Nanjing. Postgraduate in History of Art, The University of Edinburgh, 2011.  

Ye Xi, from Hangzhou. Postgraduate in Education, The University of Edinburgh, 2011.  

Zhou Wei, from Shanghai. Postgraduate in Law, The University of Edinburgh, 2011.  

Chen Yu, from Nanning. Undergraduate in Architecture, The University of Edinburgh, 2011.  

Chen Chao, from Lishui. Postgraduate in Education, The University of Edinburgh, 2011.  

Guo Wei, from Hebei. Undergraduate in Illustration, Edinburgh College of Art, 2011.  

He Jie - 2, from Yinchuan. Postgraduate in TESOL, The University of Edinburgh, 2011.  

Chang Yue, from Jiangxi. Postgraduate in Landscape Architecture, Edinburgh College of Art, 2012.